คืนพิเศษ: วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน
อาหารฟรี & การแสดงพิเศษพิเศษ เวลา 23.00 น.
ห้ามพลาด คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วยกออก !
ถ.สาย2ซอย13/3 (พัทยาแลนด์ ซอย 1) 061 674 99 90
 
special night: Monday 21 November
free food & Extra special show at 23.00
Don’t miss it, Fasten seat belt and lift off !
 
X-Boys 2nd Road or Beach Road, Soi 13/3
(Pattaya Land Soi 1) 061 674 99 90
 
https://www.facebook.com/xboyspattaya

Comments are closed.